Cass. (1e k.), 18 maart 2022 (C.21.006.F)

Domein

Collectieve schuldenregeling

Rechtsgebied

Hof van cassatie

Datum

18/03/2022

Taal

fr

Samenvatting

Faillite - Gérant - Qualification - Entreprise - Article I.1, 1° CDE - Interprétation - Organisation - Absence d’agencement de moyens matériels, financiers et humains propres - Faillite - Non

Downloadba(a)r(e) bestand(en)