Missies

Het Observatorium Krediet en Schuldenlast is een vereniging zonder winstoogmerk die actief is sinds 1994, zonder territoriale beperking.  

Doel van de vereniging is de financiële diensten die worden aangeboden aan natuurlijke personen (waaronder krediet) alsook de overmatige schuldenlast te bestuderen, en overmatige schuldenlast te voorkomen. De materies waarop de vzw zich toelegt, zijn dus de financiële diensten aan particulieren (consumentenkrediet, hypothecair krediet voor (on)roerende bestemming enz.), de schuldenlast, de overmatige schuldenlast, de minnelijke en gedwongen schuldinvordering, de insolvabiliteitsprocedures, het gezinsbudget, de niet-gerechtelijke schuldbemiddeling, de collectieve schuldenregeling, de relatie tussen de consumptie en de belangrijkste posten van het gezinsbudget enz.  

In 2020 kan de vzw rekenen op twee financieringsbronnen: het Waals Gewest en het Europees Sociaal Fonds (ESF).

Om deze missies te behartigen, is de activiteit van het Observatorium Krediet en Schuldenlast opgedeeld in zeven pijlers:

 1. Het produceert en publiceert statistische, sociaal-economische en juridische analyses en studies over de financiële dienstverlening aan particulieren, over de consumptie, de schuldenlast en de overmatige schuldenlast van de Belgische gezinnen.
 2. Het volgt het juridische luik op van alle materies die verband houden met de schuldenlast, de kredieten, de schuldinvordering en de insolvabiliteitsprocedures. Het verspreidt nuttige informatie onder de professionals in alle sectoren die bij deze materies zijn betrokken.
 3. Het organiseert een vormingsprogramma ten behoeve van schuldbemiddelaars (maatschappelijk werkers, juristen, advocaten) over de technische en relationele aspecten van de schuldbemiddeling.
 4. Het verstrekt juridisch advies (via e-mail en telefonisch) aan particulieren en professionals van de schuldbemiddeling en het maatschappelijk welzijn.
 5. Het organiseert campagnes en acties ter voorkoming van overmatige schuldenlast ten behoeve van verschillende doelgroepen, waaronder de schakelpersonen en de gezinnen die het meest kwetsbaar zijn voor risico’s op overmatige schuldenlast. Het ontwikkelt tools inzake de preventie van overmatige schuldenlast. In dit opzicht zorgt het Observatorium voor input op de portaalsite van Wallonië inzake overmatige schuldenlast.
 6. Het stelt zijn expertise ten dienste van verschillende instanties en draagt bij aan de voorbereiding van beleidslijnen over de materies waarop het Observatorium zich toelegt en aan de evaluatie ervan.
 7. Het werkt conventioneel samen met het persagentschap Alter voor de redactie van het kwartaaltijdschrift Les Echos du Crédit et de l’Endettement.

Daarnaast organiseert het Observatorium jaarlijks een colloquium met federale reikwijdte en, in samenwerking met de referentiecentra in schuldbemiddeling, thematische rondetafelconferenties met actoren uit het werkveld.

Twee bijzonderheden verdienen aandacht:

 • de raad van bestuur van het Observatorium is zo samengesteld dat de objectiviteit van de studies en de acties wordt bewaakt. In de raad zijn inderdaad onder meer de kredietverstrekkers, de sector van de schuldbemiddeling, de consumentenverenigingen en het Waals Gewest vertegenwoordigd; 
 • de multidisciplinariteit van het team (een economist, een socioloog, juristen, preventiemedewerkers) zorgt voor kruisanalyses in materies die vaak elders op een verkokerde manier worden aangepakt.

Het Observatorium is erkend als:

 • wetenschappelijke instelling door de Belgische staat sinds 2008, en
 • centrum voor onderzoek, evaluatie, opleiding en voorlichting door het Waals Gewest sinds 1994 (artikel 130).