Filteren

XXIXde colloquium : Wonen, tegen welke prijs ?

Toegang tot behoorlijke huisvesting is een grondrecht. Wonen kan voor sommige huishoudens echter leiden tot problematische financiële situaties en zelfs tot overmatige schuldenlast. Hoe zwaar wegen huisvesting en de bijbehorende lasten op het budget van huishoudens? Zal die last in de toekomst nog draaglijk zijn? Hoe ziet de toekomst eruit voor kwetsbare huishoudens? Al die vragen kwamen aan bod via 4 thema’s.

XXVIIIde colloquium : De collectieve schuldenregeling, de uitdagingen van morgen

In 2018 bestaat de wet betreffende de collectieve schuldenregeling 20 jaar. Naar aanleiding van die verjaardag laatte het Observatorium mensen aan het woord die beroepsmatig bij de toepassing van de wet zijn betrokken. Het jaarlijkse colloquium gaat in op de meest recente tendensen qua multidisciplinaire benadering. Het is de bedoeling om eventuele evoluties voor te stellen en aanbevelingen in die richting te formuleren.

XXVIIde colloquium : Krediet verlening op afstand: risico’s, uitdagingen en omkadering

Door de opkomst van het internet en van nieuwe communicatiemidde-len hebben de meeste economische sectoren hun producten aan deze nieuwe distributiekanalen moeten aanpassen. Ook de sector van het bank- en financiewezen kon niet aan deze evolutie ontsnappen: we zijn geleidelijk overgestapt van persoonlijke kredietverstrekking naar kredietverlening waaraan soms geen enkele fysieke ontmoeting meer te pas komt.

XXVIde colloquium : Preventie van overmatige schuldenlast: meer dan ooit een noodzaak!

Hoewel in België heel wat preventieve acties worden gevoerd en ondanks de expertise van de personen die deze acties voeren, neemt het aantal gezinnen met ernstige financiële problemen niet af. Doeltreffende preventie van overmatige schuldenlast is daarom meer dan ooit een noodzaak. Om die reden wil het Observatorium Krediet en Schuldenlast het debat over de kwestie van de preventie van overmatige schuldenlast heropenen door er zijn jaarlijks colloquium aan te wijden. In het kader van dit colloquium nodigde we iedereen die bij preventie is betrokken uit om na te denken over hun praktijken en om concrete, omzetbare ideeën voor toekomstige preventieacties naar voren te schuiven.