Actualités

Politieke aanbevelingen

Memorandum

Het Observatorium Krediet en Schuldenlast heeft tien beleidsvoorstellen in de strijd tegen en het voorkomen van overmatige schulden voor de federale en regionale verkiezingen van 9 juni 2024.

zie

Publicatie

Wat staat er over overmatige schuldenlast in de programma’s van de politieke partijen voor de verkiezingen van juni 2024?

Het Observatorium onderzocht deze vraag door de plaats van schuldenoverlast in Franstalige en Nederlandstalige partijprogramma's te analyseren. Wordt overmatige schuldenlast vermeld in de programma's en is het een prioriteit? Hoe wordt overmatige schuldenlast aangepakt? Na een kwantitatieve analyse van de plaats van overmatige schuldenlast in de programma's, worden 5 thema's die door de partijen worden aangesneden meer in detail onderzocht. Dit artikel presenteert observaties zonder een standpunt in te nemen.

zie

Welke impact hadden de opeenvolgende crisissen op (problematische) kredietschulden? Terugblik op de statistieken uit het jaarverslag 2023 van de CKP

Hoe is het na de opeenvolgende crisissen (COVID, inflatie, energie, geopolitiek enz.) gesteld met de particuliere kredietmarkt in België? In dit artikel analyseren we de statistieken voor 2023 van de Centrale voor kredieten aan particulieren van de Nationale Bank van België in detail. Hierin zijn alle particuliere kredietovereenkomsten geïnventariseerd die particulieren in België afsloten. Daarnaast registreert de CKP ook eventuele betalingsachterstanden voor deze kredietovereenkomsten en alle lopende collectieve schuldenregelingen. Kredietverstrekkers raadplegen deze gegevens in het kader van een kredietaanvraag.

zie

Persbericht

Gemeenschappelijk standpunt gokbeleid

De ondertekenende organisaties zijn bezorgd over de evolutie van de kansspelmarkt. Het blijkt immers dat op 4 jaar tijd het aantal spelers verdubbeld is. Spelers op de Belgische kansspelmarkt zouden spelen met een gemiddelde dag-inzet van € 355. De ondertekenende organisaties zijn tevreden dat de overheid een reclameverbod op kansspelen heeft ingevoerd, evenals een verstrenging van de leeftijdsgrens. Deze organisaties vrezen echter dat deze maatregelen niet ver genoeg gaan en vragen dan ook maar wenst dat er nog extra maatregelen genomen worden (zowel op de private markt als bij de Nationale Loterij), en dit in het belang van alle spelers.

zie

Colloquium 28.09.23

Colloquium "Verantwoord consumentenkrediet : doel bereikt ?" - Handelingen van het colloquium

Op 28 september vond het 30e colloquium van het Observatorium plaats met als thema 'Verantwoord consumentenkrediet: doel bereikt?' Deze vraag wierp zich op na een economische en juridische analyse van het Observatorium Krediet en Schuldenlast over consumentenkrediet in België. We onderzochten ze en deelden enkele resultaten op ons colloquium. Het colloquium bood ook de gelegenheid om te horen hoe verschillende partijen die bij consumentenkrediet zijn betrokken (kredietverstrekkers, consumentenverenigingen, de overheid, advocaten, vrederechters, onderzoekers enz.) aankijken tegen de evolutie die consumentenkrediet ondergaat en om die visies met elkaar te confronteren. Klik op onderstaande link voor de verslagen van het colloquium (teksten, powerpointpresentaties, paneldiscussies).

zie

Consumentenkrediet in België : een economische en juridische analyse

Statistieken over de markt voor consumentenkrediet (dalend aantal wanbetalingen) en opeenvolgende hervormingen om consumenten te beschermen, lijken erop te wijzen dat er sinds 2016 op een meer verantwoorde manier met krediet wordt omgesprongen. Met dit in gedachten wilde het Observatorium nagaan hoe de markt voor consumentenkrediet en de wetgeving de afgelopen jaren zijn geëvolueerd. Deze kruisanalyse van economie en recht is bijzonder, want deze beide disciplines worden niet vaak met elkaar in verband gebracht. Bovendien werden bij de analyse meerdere bronnen benut. Naast studies van de literatuur, de wetgeving en de rechtspraak, gebruikten we ook statistische gegevens en gesprekken met verschillende spelers uit de sector (traditionele en sociale kredietverstrekkers, consumentenverenigingen, magistraten, advocaten enz.) als uitgangspunt. We hebben er ook speciaal op gelet om de beide disciplines voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk te maken. Iedereen die geïnteresseerd is in consumentenkrediet vindt dan ook zijn gading in deze studie.

zie

Consumentenkrediet: nieuwe Europese richtlijn in het verschiet

De nieuwe richtlijn inzake consumentenkredietovereenkomsten is aangenomen. Ze streeft een tweeledig doel na: de Europese consumentenbescherming verbeteren/versterken en ze afstemmen op marktontwikkelingen (digitalisering, opkomst van nieuwe financiële producten, veranderingen in consumentengedrag enz.). Het Observatorium maakt de balans op van de ontwikkelingen in de Europese wetgeving inzake consumentenkrediet en van de positieve punten van de nieuwe richtlijn.

zie

Centrale voor kredieten aan particulieren: voor een betere beoordeling van de kredietwaardigheid van consumenten in 2024

Om het onderzoek naar de kredietwaardigheid van consumenten te verbeteren, worden er wijzigingen aangebracht in het wettelijke kader van de Centrale. Deze zullen gefaseerd worden ingevoerd vanaf 1 januari 2024. Hierna een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen.

zie

Persbericht

De nieuwe wet "Schulden van de consument"

Naar aanleiding van de stemming over de nieuwe wet "Schulden van de consument" hebben het Observatorium voor Krediet en Schuldenlast, het Belgisch Netwerk Armoedebestrijding, SAM, Steunpunt Mens en Samenleving en het Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in een persbericht gereageerd.

zie

Persbericht

Update lijst onbeslagbare goederen

Het Observatorium voor Krediet en Schuldenlast, het Belgisch Netwerk Armoedebestrijding, SAM, Steunpunt Mens en Samenleving en het Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben een persbericht hebben een persbericht opgesteld over de wijziging van de lijst onbeslagbare goederen waarover op donderdag 30 maart 's avonds is gestemd.

zie

Advies

Procedure voor de invordering van onbetwiste schulden (IOS): uitbreiding naar relaties tussen bedrijven en consumenten (B2C) is nefast voor consu-mentenbescherming en past niet in de strijd tegen overmatige schuldenlast

zie

Advies

Voor een algehele hervorming van de wet op de collectieve schuldenregeling

zie

Advies

Kritisch advies bij de nieuwe oplossingen en initiatieven om de overmatige schuldenlast bij particulieren een halt toe te roepen

zie

Advies

Voor een globale hervorming van de schuldinvorderingsprocedure

zie

Analyse

Minnelijke schuldbemiddeling : Bevindingen en aanbevelingen

zie