XXVIde colloquium : Preventie van overmatige schuldenlast: meer dan ooit een noodzaak!

Hoewel in België heel wat preventieve acties worden gevoerd en ondanks de expertise van de personen die deze acties voeren, neemt het aantal gezinnen met ernstige financiële problemen niet af.
Doeltreffende preventie van overmatige schuldenlast is daarom meer dan ooit een noodzaak.
Om die reden wil het Observatorium Krediet en Schuldenlast het debat over de kwestie van de preventie van overmatige schuldenlast heropenen door er zijn jaarlijks colloquium aan te wijden. In het kader van dit colloquium nodigde we iedereen die bij preventie is betrokken uit om na te denken over hun praktijken en om concrete, omzetbare ideeën voor toekomstige preventieacties naar voren te schuiven.

In een inleidende uiteenzetting kwamen fundamentele kwesties aan bod die op alle preventieacties van toepassing zijn, ongeacht hun oogmerk: doelstellingen, relevantie van de indeling in doelgroepen, instrumenten, methodes om de resultaten te beoordelen enz.
Vervolgens gaven we een overzicht van de verschillende preventievormen en -acties die in België worden toegepast, samen met de personen die erachter staan en de middelen waarover ze beschikken. Deze uiteenzetting is meteen ook de gelegenheid om buitenlandse initiatieven te belichten die als inspiratiebron kunnen dienen voor acties in België.
Daarna volgden vijf uiteenzettingen waarin telkens een of meerdere acties worden beschreven waarbij een specifieke preventiemethode wordt toegepast (reglementering, psychologische benadering, financiële opvoeding op school, promotie van verantwoorde consumptie, gezond budgetbeheer en voorzorgsparen). Deze preventieve acties worden toegelicht met videofragmenten en getuigenissen van personen die in de drie gewesten preventiewerk verrichten of personen tot wie deze acties gericht zijn.
Een prima gelegenheid om te (her)ontdekken welke preventieve acties allemaal mogelijk zijn, maar ook en vooral om de limieten ervan te begrijpen en om te wijzen op goede praktijken en te vermijden valkuilen.

Documenten