XXVIIde colloquium : Krediet verlening op afstand: risico’s, uitdagingen en omkadering

Door de opkomst van het internet en van nieuwe communicatiemidde-len hebben de meeste economische sectoren hun producten aan deze nieuwe distributiekanalen moeten aanpassen. Ook de sector van het bank- en financiewezen kon niet aan deze evolutie ontsnappen: we zijn geleidelijk overgestapt van persoonlijke kredietverstrekking naar kredietverlening waaraan soms geen enkele fysieke ontmoeting meer te pas komt.

Vandaag verlenen veel kredietgevers kredieten zonder dat er een di-recte ontmoeting met de klant heeft plaatsgehad. Dit roept niet alleen vragen op wat betreft het in acht nemen van wettelijke bepalingen, maar ook wat betreft de risico’s op escalatie in termen van overmatige schuldenlast. Het Observatorium Krediet en Schuldenlast buigte zich tijdens zijn 27e colloquium over deze kwesties.

Het eerste deel van de ochtendsessie staatte in het teken van presentaties die een overzicht willen geven van de huidige en toekoms-tige praktijken op het vlak van kredietverlening op afstand in België en in het buitenland. Tijdens het tweede deel van de ochtendsessie gingen we nader in op het toepasselijk juridische kader en op de vraag of dit afdoend is. Onder meer de kwesties reclame en vergelijking van kredietaanbiedingen komen aan bod, evenals de precontractuele fase binnen het specifieke kader van het krediet op afstand (informatievers-trekking aan de consument, onderzoek van zijn kredietwaardigheid en de wijze waarop hij zijn toestemming uitdrukt).

De zitting ging na de middag verder waarbij twee thema’s tegen het licht worden gehouden. In eerste instantie werd de rol van de FOD Economie onderzocht vanuit de invalshoek van eventuele inspecties van en sancties tegen kredietgevers die online krediet verstrekken. Vervolgens gingen we in op het thema van grensoverschrijdend krediet op afstand aan de hand van twee vragen: welke mogelijkheden heeft een particulier die in België verblijft om een krediet op afstand af te sluiten bij een kredietgever die in het buitenland is gevestigd en wat zijn de grensoverschrijdende uitvoeringsmogelijkheden?

Documenten