JuriObs

Handleiding

Wat zoek je ?

Domein

Soort wetgeving

Rechtsgebied

Titel/AR/plaats

Auteur

Datum

Sleutelwoorden

Het opzoeken gebeurt op basis van bepaalde sleutelwoorden.

Nieuwe opzoeking

Uw laatste 10 zoekopdrachten

Résultats
8 documenten komen overeen met uw zoekopdracht

H.J.E.U. (1e k.), 11 september 2019 (C-383/18)

Domein

Consumentenkrediet

Rechtsgebied

Hof van Justitie van de Europese Unie

Datum

11/09/2019

Taal

fr

Samenvatting

Crédit à la consommation - Article 16, §1er de la Directive 2008/48/CE - Remboursement anticipé - Réduction du coût total du crédit - Indemnité équitable - Article 49, §1er de la Loi sur le crédit à la consommation - Réduction des frais - Frais qui ne dépendent pas de la durée du contrat.

Downloadba(a)r(e) bestand(en)

H.J.E.U. (3e k.), 2 mei 2019 (C-694/17)

Domein

Consumentenkrediet

Rechtsgebied

Hof van Justitie van de Europese Unie

Datum

02/05/2019

Taal

fr

Samenvatting

Crédit à la consommation - Compétence territoriale - Article 15 de la Convention de Lugano II - Article 3 de la Directive 2008/48/CE - Notion de consommateur - Article 2 de la Directive 2008/48/CE - Montant maximum du crédit - Champs d'application

Downloadba(a)r(e) bestand(en)

H.J.E.U. (3e k.), 21 april 2016 (C-377/14)

Domein

Consumentenkrediet

Rechtsgebied

Hof van Justitie van de Europese Unie

Datum

21/04/2016

Taal

fr, nl

Samenvatting

Consumentenkrediet - Insolventieprocedure - Contractuele bedingen - Oneerlijk karakter - Bevoegdheid van de rechter - Niet-uitvoering van de verbintenissen - Schadevergoeding - Onevenredig karakter - Richtlijn 2008/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2008 inzake kredietovereenkomsten voor consumenten -Totaal kredietbedrag - Bedrag van de kredietopneming - Berekening van J.K.P. - Ambtshalve onderzoek - Burgerlijke sancties.

Downloadba(a)r(e) bestand(en)

H.J.E.U. (3e k.), 9 november 2016 (C-42/15)

Domein

Consumentenkrediet

Rechtsgebied

Hof van Justitie van de Europese Unie

Datum

09/11/2016

Taal

fr, nl

Samenvatting

Overeenkomst voor consumentenkrediet - Richtlijn 2008/48/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 23 april 2008 inzake overeenkomsten voor consumentenkrediet - Overeenkomst op papier of een duurzame drager - Interpretatie - In de overeenkomst te vermelden elementen - Verplichte informatie - Informatie die invloed op de inzet hebben kan - Aflossingstabel - Looptijd - Verplicht - Nee - Aflossing in kapitaal - Verplicht - Nee.

Downloadba(a)r(e) bestand(en)

H.J.E.U. (6e k.), 12 oktober 2016 (C-511/15 en C-512/15)

Domein

Consumentenkrediet

Rechtsgebied

Hof van Justitie van de Europese Unie

Datum

12/10/2016

Taal

fr, nl

Samenvatting

Consumentenkrediet - Kredietovereenkomst voor consumenten - Onroerend goed doel - Variabele rentevoet - Verplichtingen van de kredietgever - Nationale regelingen die van toepassing is op overeenkomsten die op de datum van inwerkingtreding ervan reeds lopen - Toepassingsgebied - Richtlijn 2008/48/EG van het Europese Parlement en de Raad van 23 april 2008 inzake krdietovereenkomsten voor consumenten - Toepassing - Neen

H.J.E.U. (6e k.), 5 september 2019 (C-331/18)

Domein

Consumentenkrediet

Rechtsgebied

Hof van Justitie van de Europese Unie

Datum

05/09/2019

Taal

fr

Samenvatting

Crédit à la consommation - Article 10 de la Directive 2008/48/CE - Informations à mentionner dans le contrat de crédit - Tableau d'amortissement - Droit européen contraire au droit national - Application du droit européen au contrat - Temporalité

Downloadba(a)r(e) bestand(en)

Lure with Bait, Strike with Chaos…Over de scheiding van kosten en krediet en de gemeenschap van schadevergoedingen

In "Observatorium Kredietrecht en Schuldenlast. Jaarboek Kredietrecht en Collectieve Schuldenregeling 2016. Waterloo : Wolters Kluwer, 2017, blz 109-114"

Domein

Consumentenkrediet

Datum

2017

Auteur

Blommaert Dominique, Vannerom Johan

Taal

nl

Samenvatting

Het arrest Radlinger heeft onmiskenbaar belangrijke gevolgen voor de Belgische praktijk. Het Hof lijkt de financiering van de kosten van het krediet door het kredietbedrag van één en dezelfde kredietovereenkomst aan banden te leggen. De draagwijdte van dit arrest beperkt zich niet tot consumentenkredieten. De notie van het JKP werd immers recent geïntroduceerd in het bijzonder hypothecair kredietrecht, waardoor het oordeel van het Hof ook daar moet toegepast worden. Het Hof bevestigde voorts dat een cumulatie van schadevergoedingsbedingen in beginsel toelaatbaar is. Een rechter moet echter bij de beoordeling van zo'n beding rekening houden met de totaliteit van schadevergoedingsbedingen die in de kredietovereenkomst zijn voorzien. Het feit dat een kredietgever in een concreet geval de rechter niet zou verzoeken om beide bedingen toe te passen, doet hieraan geen afbreuk.

Downloadba(a)r(e) bestand(en)

Noot onder H.J.E.U. (3e k.) 9 november 2016 (C-42/15)

In "Observatorium Krediet en Schuldenlast. Jaarboek Kredietrecht en Collectieve Schuldenregling 2016. Waterloo, 2017, blz154-158.

Domein

Consumentenkrediet

Datum

2017

Auteur

Moreau Sylvie

Taal

fr

Samenvatting

En droit belge, la signature du contrat de crédit est exigée comme condition de validité du contrat (même si aucune sanction spécifique n’y est attachée). Le droit européen ne s’y oppose pas. Il n’est cependant pas nécessaire que toutes les mentions requises soient incluses dans le contrat de crédit en tant que tel. Elles peuvent figurer sur un document annexe pour autant que le contrat de crédit y renvoie clairement et sans ambiguïté. En droit belge, toujours, les contrats de prêts ou de ventes à tempérament et de crédits-bails doivent obligatoirement être accompagnés au moment de leur conclusion d’un tableau d’amortissement. Si tel n’est pas le cas, le juge pourra annuler le contrat ou réduire les obligations du consommateur au maximum jusqu’au montant emprunté, en vertu de l’article VII.195 al. 1er du Code de droit économique. On constate que la législation belge met à charge du prêteur une obligation supplémentaire (fournir un tableau d’amortissement) à celles prévues par la Directive. Or, cette directive est d’harmonisation maximale de sorte que les états membres ne peuvent ajouter, dans les matières traitées, d’obligations à charge du prêteur.

Downloadba(a)r(e) bestand(en)